Trang web chơi game | chơi bài sâm lốc


Phòng Đào tạo

1. Chức năng:

Giúp Hiệu trưởng nghiên cứu xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, nội dung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng Kỹ thuật - Kinh tế công nghiệp và các trình độ thấp hơn thuộc các ngành nghề của Trường đào tạo, đáp ứng với yêu cầu sản xuất của ngành và xã hội. Tổ chức tốt công tác giảng dạy, học tập trong Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nội dung chương trình, tổ chức đào tạo

- Chuẩn bị hồ sơ đăng ký xin mở ngành, đề xuất cấp phép cho mở các khoá học, lớp học trong toàn trường.

- Chuẩn bị nội dung chương trình, giáo trình cho các hệ đào tạo trong và ngoài Trường.

- Nghiên cứu đổi mới các chương trình, giáo trình đào tạo, phương pháp dạy học theo hướng  hiện đại, hội nhập quốc tế.

- Lập kế hoạch, tiến độ đào tạo, thời khoá biểu và quản lý kế hoạch giáo viên.

- Tổ chức giảng dạy các chuyên ngành đào tạo cao đẳng, trung cấp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề và các lớp liên kết đào tạo với các trường, các trung tâm, các doanh nghiệp.

- Lập kế hoạch, nội dung đi thực tập tốt nghiệp tại các xí nghiệp và triển khai đến các khoa.

- Kiểm tra việc thực hiện nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo do nhà trường ban hành đối với các khoa và từng giáo viên.

- Thống kê báo cáo về chất lượng đào tạo, sĩ số học sinh sinh viên

- Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng và thi nâng bậc.

- Tổ chức dự giờ, hội giảng và thi học sinh giỏi.

- Dự kiến danh sách xếp học bổng, khen thưởng về học tập của học sinh, sinh viên hệ chính quy.

- Tổ chức chuẩn bị nội dung các cuộc họp của hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp, xét lên lớp, hội đồng sư phạm...

- Tổ chức khai giảng, bế giảng và lễ tốt nghiệp cho HSSV hệ chính quy

- Giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường.

2.2. Quản lý đào tạo 

- Dự thảo trình duyệt các nội quy, quy chế các chế độ, chính sách, các quyết định, thông báo, báo cáo sơ kết, tổng kết học kỳ, năm học, khóa học, biểu mẫu thống kê và báo cáo lên cấp trên có liên quan tới các lĩnh vực về đào tạo.

- Quản lý sổ sách, biểu mẫu và hướng dẫn giảng viên, giáo viên các khoa thực hiện việc ghi chép các loại sổ sách, ghi chép biểu mẫu, cải tiến công tác nghiệp vụ sư phạm đối với các khoa, công tác giáo vụ khoa theo hướng tập trung một mối là phòng đào tạo.

- Quản lý chặt chẽ chương trình, giáo trình  các ngành học, bậc học

- Lưu trữ, bảo mật hồ sơ danh sách học sinh, sinh viên các khoá học ngành học, kế hoạch giáo viên, đồng thời theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện.

- Tổ chức, quản lý đào tạo liên kết hệ đại học tại chức, hệ ngắn hạn và hệ bổ túc văn hoá nghề.

- Quản lý, cấp phát các văn bằng tốt nghiệp, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và kết quả học tập của học sinh, sinh viên hệ chính quy trong toàn trường.

- Cập nhật các thông tin dữ liệu về đào tạo và chất lượng đào tạo, xử lý thông tin và đề xuất các quyết định trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Tham gia quản lý học sinh, sinh viên trong và ngoài giờ học

- Kiểm tra công tác giảng dạy của giảng viên, giáo viên theo quy định của Nhà trường

- Thống kê giờ dạy và lập bảng thanh toán chế độ giảng dạy của giảng viên, giáo viên cơ hữu, kiêm nhiệm và giảng viên, giáo viên thỉnh giảng.

- Tổ chức các chương trình đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực sư phạm cho giảng viên, giáo viên.

- Phối hợp với các đơn vị quản lý nề nếp giảng dạy trong giáo viên, học tập trong học sinh sinh viên, nhắc nhở, đôn đốc giáo viên và học sinh sinh viên chấp hành nghiêm túc các quy chế về giáo dục và đào tạo, các nội quy quy định của nhà trường.

- Bảo lưu kết quả học tập của HSSV theo quy định hiện hành

- Quản lý điểm của HSSV các hệ đào tạo trong và ngoài trường.

- Quản lý cán bộ nhân viên của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

STT Họ và tên Học hàm/Học vị Chức vụ Liên hệ
1 Nguyễn Thị Lan Thạc sĩ Trưởng phòng [email protected]
2 Nguyễn Hải Yến Giảng viên
3 Tạ Ngọc Hải Linh Thạc sĩ Giảng viên
4 Vũ Đức Tiệp Thạc sĩ Giảng viên
5 Nguyễn Thị Thuỳ Thạc sĩ Giảng viên
6 Trần Danh Toàn Chuyên viên
Sự kiện nổi bật chơi bài sâm lốc
Thống kê truy cập


Liên kết Website
chơi bài sâm lốc
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: [email protected] - Website: www.colpousa.com
© 1956 Copyright:Trang web chơi game | chơi bài sâm lốc | colpousa.com