Trang web chơi game | chơi bài sâm lốc

STT Nội dung & thời gian áp dụng Xem Online Tải xuống
1 TKB học văn hóa HK2 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 18/03/2024)
Xem

Tải về
2 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 34 (18/03 - 24/03/2024) các lớp trong trường Học kì II năm học 2023-2024
Xem

Tải về
3 TKB học nghề tuần 33 và 34 (11/03 - 24/03/2024) các lớp trong trường Học kì II năm học 2023-2024
Xem

Tải về
4 TKB học văn hóa HK2 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 11/03/2024)
Xem

Tải về
5 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 32 (4/03 - 10/03/2024) các lớp trong trường Học kì II năm học 2023-2024
Xem

Tải về
6 TKB học văn hóa HK2 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 4/03/2024)
Xem

Tải về
7 TKB học nghề tuần 31 và 32 (26/02 - 10/03/2024) các lớp trong trường Học kì II năm học 2023-2024
Xem

Tải về
8 TKB học văn hóa HK2 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 26/02/2024)
Xem

Tải về
9 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 27 (29/01 - 04/02/2024) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
10 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 29/01/2024)
Xem

Tải về
11 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 22/01/2024)
Xem

Tải về
12 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 26 và 27 (22/01 - 04/02/2024) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
13 TKB học nghề tuần 25,26,27 (22/01 - 04/02/2024) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
14 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 15/01/2024)
Xem

Tải về
15 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 08/01/2024)
Xem

Tải về
16 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 24 (08/01 - 14/01/2024) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
17 TKB học nghề tuần 23+24 (02/01 - 14/01/2024) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
18 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 02/01/2024)
Xem

Tải về
19 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 22 (25/12 - 31/12/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-202
Xem

Tải về
20 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 25/12/2023)
Xem

Tải về
21 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 18/12/2023)
Xem

Tải về
22 TKB học nghề tuần 21+22 (18/12 - 31/12/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
23 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 11/12/2023)
Xem

Tải về
24 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 20 (11/12 - 17/12/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
25 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 27/11/2023)
Xem

Tải về
26 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 18 (27/11 - 03/12/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
27 TKB học nghề tuần 17+18 (20/11 - 03/12/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
28 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 20/11/2023)
Xem

Tải về
29 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 16 (13/11 - 19/11/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
30 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 13/11/2023)
Xem

Tải về
31 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 06/11/2023)
Xem

Tải về
32 TKB học nghề tuần 15+16 (06/11 - 19/11/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
33 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 14 (30-10 - 05/11/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
34 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 30/10/2023)
Xem

Tải về
35 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 12 (16-10 - 22/10/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
36 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 16/10/2023)
Xem

Tải về
37 TKB học nghề tuần 11+12 (09/10 - 22/10/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
38 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 09/10/2023)
Xem

Tải về
39 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 02/10/2023)
Xem

Tải về
40 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 10 (02-10 - 08/10/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
41 TKB học nghề tuần 9+10 (25-09 - 08/10/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
42 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 25/09/2023)
Xem

Tải về
43 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 18/09/2023)
Xem

Tải về
44 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 8 (18-09 - 24/09/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
45 TKB học nghề tuần 7+8 (11-09 - 24/09/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
46 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 11/09/2023)
Xem

Tải về
47 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 06/09/2023)
Xem

Tải về
48 TKB học nghề tuần 6 (04-09 - 10/09/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
49 TKB học nghề tuần 5 (28-08 - 03/09/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
50 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 4 (21-08 - 27/08/2023) các lớp trong trường học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
51 TKB học nghề tuần 3 & 4 (14-08 - 27/08/2023) các lớp trong trường học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
52 Điều chỉnh Thời khóa biểu tuần 2 (07/08 - 07/08/2023) các lớp trong trường học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
53 TKB học nghề tuần 1 & 2 (31-07 - 13/0782023) các lớp trong trường học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
54 TKB học nghề tuần Hè (17/07-23/07/2023) HK II năm học 2022-2023 các lớp Cao đẳng 61 trong trường
Xem

Tải về
55 TKB học văn hóa HK2 năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 12/06/2023)
Xem

Tải về
56 TKB học nghề tuần 44; 45; 46 (12/06-02/07/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
57 TKB học văn hóa HK2 năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 29/05/2023)
Xem

Tải về
58 TKB học nghề tuần 42-43 (29/5-11/6/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
59 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 41 (22-28/05/2023) HK2 năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
60 TKB học văn hóa HK2 năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 22/05/2023)
Xem

Tải về
61 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 15/5/2023)
Xem

Tải về
62 TKB học nghề tuần 40-41 (15-28/5/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
63 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 8/5/2023)
Xem

Tải về
64 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 39 (8-14/5/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
65 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 1/5/2023)
Xem

Tải về
66 TKB học nghề tuần 38-39 (1-14/5/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
67 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 24/4/2023)
Xem

Tải về
68 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 37 (24 - 30/4/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
69 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 17/04/2023)
Xem

Tải về
70 TKB học nghề tuần 36-37 (17-30/04/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
71 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 10/4/2023)
Xem

Tải về
72 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 35 (10 - 16/4/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
73 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 03/04/2023)
Xem

Tải về
74 TKB học nghề tuần 34-35 (03 - 16/04/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
75 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 33 (27/03 - 02/04/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
76 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 27/03/2023)
Xem

Tải về
77 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 20/03/2023)
Xem

Tải về
78 TKB học nghề tuần 32-33 (20/03 - 02/04/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
79 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 13/3/2023)
Xem

Tải về
80 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 06/03/2023)
Xem

Tải về
81 TKB học nghề tuần 30-31 (06 - 19/03/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
82 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 29 (27/2 - 5/3/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
83 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 27/2/2023)
Xem

Tải về
84 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 20/02/2023)
Xem

Tải về
85 TKB học nghề tuần 28-29 (20/02 - 05/03/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
86 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 27 (13 - 19/2/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
87 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 13/2/2023)
Xem

Tải về
88 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 06/02/2023)
Xem

Tải về
89 TKB học nghề tuần 26-27 (06 - 19/02/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
90 TKB học văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 9/1/2023)
Xem

Tải về
91 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 22 (9 - 15/1/2023) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
92 TKB văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 02/01/2023)
Xem

Tải về
93 TKB học nghề tuần 21-22 (02 - 15/01/2023) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
94 TKB văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 26/12/2022)
Xem

Tải về
95 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 20 (26/12/2022 - 01/01/2023) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
96 TKB văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 19/12/2022)
Xem

Tải về
97 TKB học nghề tuần 19-20 (19/12/2022 - 01/01/2023) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
98 TKB văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 12/12/2022)
Xem

Tải về
99 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 18 (12 - 18/12/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
100 TKB học văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 5/12/2022)
Xem

Tải về
101 TKB học nghề tuần 17-18 (5 - 18/12/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
102 TKB học văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 28/11/2022)
Xem

Tải về
103 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 16 (28/11 - 4/12/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
104 TKB học văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 21/11/2022)
Xem

Tải về
105 TKB học nghề tuần 15-16 (21/11 - 4/12/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
106 TKB học văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 14/11/2022)
Xem

Tải về
107 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 14 (14 - 20/11/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
108 TKB học văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 7/11/12022)
Xem

Tải về
109 TKB học nghề tuần 13-14 (7 - 20/11/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
110 TKB văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 31/10/2022)
Xem

Tải về
111 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 12 (31/10 - 6/11/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
112 TKB học nghề tuần 11-12 (24/10 - 6/11/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
113 TKB văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 24/10/2022)
Xem

Tải về
114 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 10 (17 - 23/10/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
115 TKB học văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 17/10/2022)
Xem

Tải về
116 TKB học nghề tuần 9-10 (10 - 23/10/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
117 TKB học văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 10/10/2022)
Xem

Tải về
118 TKB học nghề tuần 9-10 (10 - 23/10/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
119 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 8 (3 - 9/10/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
120 TKB học nghề tuần 7-8 (26/9 - 9/10/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
121 TKB học văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 26/09/2022)
Xem

Tải về
122 TKB học văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 19/9/2022)
Xem

Tải về
123 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 6 HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (19 - 25/9/2022)
Xem

Tải về
124 TKB học văn hóa các lớp trong trường HKI năm học 2022-2023 (thực hiện từ 12/09/2022)
Xem

Tải về
125 TKB học nghề tuần 5-6 (từ 12 - 25/09/2022) các lớp trong trường học kì I năm học 2022-2023
Xem

Tải về
126 TKB học văn hóa các lớp trong trường HK1 năm học 2022-2023 (thực hiện từ 6/9/2022)
Xem

Tải về
127 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 4 các lớp trong trường HK1 năm học 2022-2023 (5 - 11/9/2022)
Xem

Tải về
128 TKB học nghề tuần 3-4 các lớp trong trường học kỳ I năm học 2022-2023 (29/8 - 11/9/2022)
Xem

Tải về
129 TKB học nghề tuần 2 các lớp trong trường học kì I năm học 2022-2023 (22 - 28/8/2022)
Xem

Tải về
130 TKB học nghề tuần 1 các lớp trong trường HK1 năm học 2022-2023 (15 - 21/8/2022)
Xem

Tải về
131 Thời khóa biểu lớp CĐ60TT thực hiện từ 04.07.2022
Xem

Tải về
132 TKB tuần 21-23 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 3/1/2022 - 23/1/2022)
Xem

Tải về
133 Điều chỉnh TKB tuần 20 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 27/12/2021 - 2/1/2022)
Xem

Tải về
134 TKB tuần 19-20 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 20/12/2021 - 2/1/2022)
Xem

Tải về
135 TKB tuần 18 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 13 - 19/12/2021)
Xem

Tải về
136 TKB tuần 17 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 6 - 12/12/2021)
Xem

Tải về
137 TKB tuần 16 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 29/11 - 5/12/2021)
Xem

Tải về
138 Điều chỉnh TKB tuần 15 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 22 - 28/11/2021)
Xem

Tải về
139 TKB tuần 14-15 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 15 - 28/11/2021)
Xem

Tải về
140 Điều chỉnh TKB tuần 13 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 8 - 14/11/2021)
Xem

Tải về
141 TKB tuần 12-13 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 1 - 14/11/2021)
Xem

Tải về
142 Điều chỉnh TKB tuần 11 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 25 - 31/10/2021)
Xem

Tải về
143 TKB tuần 10-11 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 18 - 31/10/2021)
Xem

Tải về
144 Điều chỉnh TKB tuần 9 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 11 - 17/10/2021
Xem

Tải về
145 TKB tuần 8-9 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 4 - 17/10/2021)
Xem

Tải về
146 Điều chỉnh TKB tuần 7 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 27/9 - 3/10/2021
Xem

Tải về
147 TKB tuần 6-7 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 20/9 - 3/10/2021)
Xem

Tải về
148 Điều chỉnh TKB tuần 5 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 13 - 19/9/2021)
Xem

Tải về
149 TKB tuần 4-5 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 6 - 19/9/2021)
Xem

Tải về
150 TKB tuần 3 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 30/8 - 5/9/2021)
Xem

Tải về
151 TKB học trực tuyến tuần 2 trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 23 - 29/8/2021)
Xem

Tải về
152 TKB tuần 1-2 lớp CĐ60TT trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 16 - 29/8/2021)
Xem

Tải về
Sự kiện nổi bật chơi bài sâm lốc
Thống kê truy cập


Liên kết Website
chơi bài sâm lốc
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: [email protected] - Website: www.colpousa.com
© 1956 Copyright:Trang web chơi game | chơi bài sâm lốc | colpousa.com